Politik

Vejen Kommunes overordnede Integrationspolitik

Målsætning
Målgruppen for politikken er borgere af anden etnisk herkomst end dansk.

Vejen Kommune lægger vægt på, at målgruppen indgår i samfundet med de samme rettigheder og pligter som andre borgere i kommunen med respekt for den til enhver tid gældende integrationslovgivning.

Det betyder, at Vejen Kommune forventer, at den enkelte borger med anden etnisk herkomst end dansk deltager aktivt som medborger i samfundet. Med udgangspunkt i de danske samfundsnormer, kulturbaggrund og dansk lovgivning, bygger integrationspolitikken på respekt og forståelse for andre kulturelle baggrunde og værdier. Vi skal ud fra kommunens grundlæggende værdier, og inden for de lovgivningsmæssige rammer, løse kerneopgaven i aktivt samarbejde med den enkelte borger i målgruppen. Som ansat ved Vejen Kommune er man forpligtiget til med faglig professionalisme, myndighed og respekt, at yde en individuel sagsbehandling.

Målet er, at hver enkelt borger får en social, kulturel, uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig tilknytning til det danske samfund. Forudsætningen er, at borgeren helt fra start udvikler og styrker sine almene erhvervsmæssige kompetencer, såsom sprogfærdigheder, viden og motivation i forhold til at opnå og fastholde beskæftigelse.

Målet forfølges med forskellige aktiviteter, der sigter mod uddannelse, job og kulturel integration. Aktiviteterne skal også medvirke til, at den enkelte borger føler ejerskab og forpligtigelse overfor de aftaler, der indgås. Alle integrationsbestræbelser og kommunale initiativer tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation.

Overordnede rammer For at skabe en bæredygtig integration skal hver enkelt borger have et realistisk mål for fremtiden. Kommunen har udviklet nogle rammer og initiativer, indenfor hvilke integrationen af den enkelte skal ske i samspil med borgere, virksomheder og civilsamfund.

Organisatoriske rammer Integrationen af borgere i kommunen skal løses med udgangspunkt i de opgaver og ydelser, som Vejen Kommunes afdelinger har. Konkret betyder det, at kommunens enkelte afdelinger er ansvarlige for opgaveløsningen indenfor deres eget regi, på linje med de opgaver de løser i forhold til andre borgere.

Introduktion & Udviklingscentret løser særlige integrationsopgaver, der ligger udover almene kommunale opgaver. Introduktion & Udviklingscentret har ligeledes ansvaret for at sikre, at der sker en koordinering af ansvarsfordeling og opgaveløsning mellem kommunens afdelinger, således at der er en optimal ressourceudnyttelse på området.

Serviceloven
Integrationsloven

Integration af nye borgere

Rammerne for modtagelsen af nyankomne udlændinge er beskrevet i Integrationsloven.

Integrationslovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.

Alle nyankomne indvandrere og flygtninge tilbydes undervisning i dansk og danske samfundsforhold. Personer fra tredjelande tilbydes også aktiviteter, der skal hjælpe dem i gang på arbejdsmarkedet eller i en uddannelse. Målet er, at nye borgere hurtigt lærer dansk, bliver bevidste om deres rettigheder og pligter og får job eller uddannelse, dog således at der tages hånd om traumatiserede flygtninge og sårbare familier.

Læs integrationsloven her