Ny i Vejen

Modtagelse af nye borgere

Når nye borgere bliver meddelt opholdstilladelse i Vejen Kommune, aftales modtagelse med det Asylcenter borgeren er indkvarteret på. Ved familiesammenføring aftales mødet, med det herboende familiemedlem.  

For at sikre den bedste start i Vejen kommune, afholdes der et velkomstmøde med en repræsentant fra IUC på ankomstdagen, hvor der kort introduceres til Vejen Kommune. Der er altid tolk tilstede ved modtagelsesmødet, hvor der bl.a. oplyses om tavshedspligt, således at de nye borgere kan være trygge i dialogen med ansatte i Vejen Kommune.

IUC bistår endvidere de nyankomne borgere med, at tage kontakt til Job og Integration (Arbejdsmarkedsafdelingen), sundhedssektoren, frivillige organisationer og foreningsliv.

Skole/uddannelse

Som udgangspunkt er der skolepligt for alle børn. Nye medborgere vil ved ankomsten til Vejen Kommune blive introduceret til skolesystemet.

Voksne bliver gennem Jobcenteret visiteret til sprogskole.

Den enkeltes uddannelsesforløb vil være individuelt og tager udgangspunkt i sprogkundskaber, tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

Introduktion & Udviklingscentret

Introduktion & Udviklingscentret i Vejen Kommune beskæftiger 14 medarbejdere.

Den direkte kontakt til borgerne foretages hovedsageligt af familiekonsulenter og myndighedsrådgivere med erfaring i arbejdet med flygtninge og integration.

Arbejdet i Introduktion & Udviklingscentret tager udgangspunkt i at opnå en vellykket integration af nye borgere. De bliver klædt på til, at kunne klare sig selvstændigt i det fremadrettede perspektiv.

Opgaven er, at støtte nye borgere i konkrete integrationsopgaver som mødet med den offentlige sektor, foreningsliv samt kulturelle udfordringer. Tillige introducerer Introduktion & Udviklingscentrets medarbejdere de nye borgere til det tværfaglige samarbejde mellem Vejen Kommunes forvaltninger således, at de nye medborgere får indsigt i den kommunale struktur.

Introduktion & Udviklingscentret i Vejen Kommune arbejder ud fra ligebehandling af alle borgere med sigte på, at den enkelte borger skal kunne modtage lige sagsbehandling og service ud fra en individuel vurdering.

Målet er, at hver enkelt ny borger skal have samme muligheder og forpligtelser i bestræbelserne på at erhverve sig sociale, kulturelle, uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer til at kunne indgå i et uafhængigt og ligeværdigt medborgerskab i det danske samfund.

 

 

Fritidspulje

Fritidspuljen fra Dansk Flygtningehjælp

Fritidspuljen giver økonomisk støtte til flygtningebørn og unge flygtninge, så de kan deltage i lokale forenings- og fritidsaktiviteter. Aktiviteterne kan være alt inden for idræt og kultur som i f.eks. fodbold, spejder, drama og musik.

Fritidspuljen er for

  • Flygtningebørn fra familier på integrationsydelse (0-18 år)
  • Uledsagede mindreårige flygtninge med opholdstilladelse

Fritidspuljen støtter med

  • Kontingent
  • Udstyr til aktiviteten

Ansøg midler til aktiviteter